Bào ngư ăn sống + Mù tạt/Tắm nước mắm

Bào ngư ăn sống + Mù tạt/Tắm nước mắm

April 21, 2022