Bò nhúng mẻ/ nhúng giấm/ kimchi

Bò nhúng mẻ/ nhúng giấm/ kimchi

April 18, 2022